Adatvédelmi nyilatkozat

Puzsár-Nagy Cintia (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.amieskuvonk.co.hu (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.

Az oldal böngészésével és ajánlatkérés leadásával Felhasználó elfogadja az adatkezelési elveket.

Amennyiben látogatóként böngészed és használod az oldalamat, adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Az adatokat Weboldal a működés ideje alatt tárolja. Amennyiben hamarabb szeretnéd, hogy töröljem a megadott adataidat, kérlek ezt írásban jelezd felém a amieskuvonk18@gmail.com emailre küldött levélben ( a tárgyban adataim törlésének kérelmezése feltüntetésével).

Információ, ajánlat kéréséhez regisztráció nem szükséges. A Weboldalon, illetve közösségi oldalaimon található fotókat kizárólag levélben vagy személyesen történő egyeztetést követően teszek közzé. Az adatokat és a fotókat harmadik félnek nem adom ki, kivéve külön engedélykérésre.

Weboldal adatait kizárólag Adatkezelő kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

Felhasználók által megadott adatok kezelése és annak célja:

– a szertartásvezetés/tanácsadás árajánlatának kiadásához bekért személyes adatok: név, email cím, telefonszám

– a szertartásvezetés/tanácsadás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: név, email cím, telefonszám, lakcím.

– online konzultációhoz szükséges egyéb adatok: skype azonosító, vagy facebook/messenger azonosító.

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat a következő célokra:

– kapcsolatfelvétel szolgáltatás igénybevételéhez, árajánlat kiadásához, konzultációhoz, tájékoztatáshoz

– az amieskuvonk18@gmail.com email címen leadott megbízások nyilvántartása és teljesítése, Felhasználókkal történő kapcsolattartás

– Weboldal használatával kapcsolatos esetleges viták rendezése.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg Weboldalon.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Információk tulajdon joga:

Adatkezelő kijelenti, hogy a www.amieskuvonk.co.hu weboldalt, az egyes menüpontokban látható információkat Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A www.amieskuvonk.co.hu oldalairól származó információk, fotók engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal, képekkel kapcsolatos minden további jogomat, Puzsár-Nagy Cintia – mint Adatkezelő – fenntartom, és szükség esetén bírósági úton érvényesítem.

Felhasználó jogai a kezelt adatok tekintetében:

Adatkezelő Felhasználó írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről. A tájékoztatás a amieskuvonk18@gmail.com email címen igényelhető Felhasználó személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Felhasználó jogosult személyes adatainak írásbeli helyesbítésére, szintén személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával egyidejűleg.

Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben, vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll.

A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését. Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása esetén Adatkezelő nem felelős, sem az ebből keletkezett károkért (magyarázat: Felhasználó megadhatja személyes adatait harmadik személynek, akik azt jogalap nélküli célokra is felhasználhatják).

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat (például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai vélemény vagy pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet).

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor nem megfelelő a biztonság. A használatot követően Felhasználó jelentkezzen ki a www.amieskuvonk.co.hu weboldalról, levelezőfiókjából, közösségi oldaláról. Saját számítógépről történő látogatás esetén is böngészőtől függően Felhasználó bizonyos ideig bejelentkezve marad. Felhasználó felelőssége, ha idegenek a számítógépéhez hozzáférnek, a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) hajthatnak végre.

Adatkezelő minden személyes adat kezelését a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Amennyiben Felhasználó ezzel nem ért egyet, a amieskuvonk18@gmail.com email címen ezt Adatkezelő felé jelezheti.

Amennyiben Felhasználó a személyes adatainak biztonságos kezelését vélelmezné, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbi hatáskörrel rendelkező szervnél:

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve – bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az Adatkezelő a jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, illetve az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendeletét („GDPR-rendelet”; továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet).

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – elfogadja. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

A szolgáltató neve: Puzsár-Nagy Cintia

A szolgáltató email címe: amieskuvonk18@gmail.com , amieskuvonk@amieskuvonk.co.hu

A szolgáltató telefonszáma: +36/30-440-92-48

Az adatok feldolgozását Puzsár-Nagy Cintia megbízásából az alábbi cég végzi:

Tárhely-szolgáltató: Tárhelypark Kft.

címe: 1122 Budapest, Gaál József utca 24.

email címe: info@tarhelypark.hu

telefonszáma: +36/1-700-41-40

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelent Tájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja Felhasználókat.